Uncategorized

Inkasso – Hva er det?

Hva er Inkasso?

Inkasso er inndriving av forfalte pengekrav.

Så hva betyr egentlig dette:

Med inndriving menes: oppfølging, purring og tvangstiltak. Alle tiltak, herunder brev mv. er for å få innbetalt det utestående beløp, ofte med tillagte renter og salær.

Det er vilkår i inkassoloven over hvordan oppfølging og purreprosessen kan og skal være ved inndrivelse av utestående krav (Se inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven).

Med pengekrav menes: alle krav som består av skyldige penger. Dette kan være lån, faktura, kjøp på kreditt, regninger ihht avtale/abonnement mv.

Det kan også være pengekrav etter oppfylt tjeneste, herunder håndverkstjeneste eller erstatningskrav.

Det som ikke inngår (ikke kan kreves gjennom inkassoprosess) er: uavklarte krav eller krav på annet enn penger. Hvis det er uenighet mellom partene eller det kreves retting av feil/mangler er dette forhold som først må avklares før en eventuelt kan drive inn kravet gjennom inkasso.

Det er fremdeles mulig med videre prosess der hvor partene er uenig, men en slik prosess er ofte juridisk med bistand av jurist/advokat for en domstol/forliksrådet.

Renter er bestemt enten ved avtale eller ved lov (se forsinkelsesrenteloven).

Salær (kostnader) er erstatningskostnader for arbeidet som inngår i inndrivelsesprosessen (herunder porto mv). Maksimumsbeløp er bestemt av myndighetene og er nedsatt i forskrift(lov).

Inkasso kan igangsettes av fordringshaver (kreditor/ den noen skylder penger til) selv, gjennom det som kalles egeninkasso, eller en kan benytte en inkassovirksomhet (inkassoselskap).

Aragorn Finans AS er et inkassoselskap som kun driver med det som ofte kalles tredjeparts inkasso. Tredjeparts inkasso innebærer at Aragorn Finans AS ikke kjøper kravene, men bistår på samme måte som en advokat gjør, altså på vegne av den en skylder penger til (kreditor).

Mange finner det vanskelig å drive inn sine utestående fordringer selv, særlig da en har et forhold til den som skylder en penger. Det kan det være mer behandling og praktisk å benytte seg av en utenforstående som i tillegg kan gi råd og veiledning om hvordan en kan/bør gå frem.

Aragorn Finans AS har i tillegg advokater som kan bistå hvis det oppstår uenigheter eller andre forhold som må avklares underveis eller før en kan drive inn kravet.

For mer informasjon om inkasso, eller inndrivelse av krav, ta kontakt med Aragorn Finans AS.

www.aragornfinans.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s