Uncategorized

Ny avgjørelse i Høyesterett vedrørende erstatningsansvar når Bank ID er benyttet

Høyesteretts avsa dom den 22. oktober 2020

Les hele dommen her: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-2021-a/

Dommen tar for seg erstatningskrav etter at vedkommendes Bank ID er benyttet til signering av låneopptak.

Høyesterett fastslo enstemmig at vedkommende har «opptrådt noe uforsiktig ved sin oppbevaring av kodebrikken». Retten finner likevel ikke at det foreligger uaktsomhet som tilsier et erstatningsansvar.

Forslag til ny finansavtalelov går også i retning av større vern og mindre ansvar for forbrukeren. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-finansavtalelov-styrker-forbrukervernet/id2700525/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s