Uncategorized

Hva om du bare kunne bytte lås og kaste ut misligholdende leietager selv?

Det er etter 2015 ikke nødvendigvis straffbart å kaste ut leietager selv (selvtekt), men leietager er fremdeles beskyttet sivilrettslig.

Utkastelse bør alltid gjennomføres etter gjeldende rett og med bistand fra politiet/namsfogden som er de som kan utøve denne makt.

For å få noen kastet ut (fraveket) fra bolig må det foreligge et grunnlag. Av grunnlag kan nevnes: betalingsmislighold, utløpt leietid, heving og oppsigelse.

Foreligger det grunnlag for fravikelse må leieboer blir varslet om utkastelse. Varselet må være skriftlig og ha 14 dagers frist for betaling eller utflytting.

Skriftlige leieavtaler har ofte en bestemmelse om at utleier kan begjære fravikelse ved betalingsmislighold. Har din leieavtale ikke en slik bestemmelse bør denne endres før neste leieforhold.

Etter husleieloven § 2-12 kan leietaker heve leieavtalen dersom det foreligger mangel eller forsinkelse som innebærer «vesentlig mislighold». 

Har leiekontrakten en bestemmelse om fravikelse ved mislighold kan en, etter varsel, begjære fravikelse direkte til namsfogden, uten å måtte gå via tingretten.

Kan en ikke begjære direkte fravikelse må begjæringen sendes tingretten for en kjennelse.

Det påløper et rettsgebyr hos tingretten og/eller når begjæringen registreres hos namsfogden. Gebyret kan kreves av leietager

Ta kontakt for bistand eller ved spørsmål vedrørende husleie og fravikelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s