Uncategorized

Styremedlem i et aksjeselskap? – Du kan komme i personlig ansvar.

Ansvaret du kan komme i som styremedlem er ikke det samme som det personlige ansvaret du har som innehaver av et enkeltpersonforetak (ENK).

Enkelt beskrevet er det å komme i styreansvar baser på om styret opptrer forsettlig eller uaktsomt.  I de tilfellene det er opptrådt forsettlig eller uaktsomt kan alle medlemmene, dette inkluderer også ansatterepresentantene, bli erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere og eller andre, herunder kreditorer.

Det å sitte i et styre er et stort ansvar og noe en bør tenke nøye igjennom. Aksjeloven behandler særlig ansvar for økonomiske disposisjoner, kapitalgrunnlag, aksjeutbytte mv. det anbefales derfor at en setter seg godt inn i disse reglene før en påtar seg et ansvar som styremedlem i et selskap.

Har en først akseptert å være styremedlem må en sørge for å utføre sine plikter på god nok måte. Der en ikke har kunnskap bør en skaffe seg slik kunnskap før avgjørelser tas, herunder leie inn konsulent, gå på kurs mv.

Er en uenig med styret for øvrig, bør dette demonstreres ved at en stemmer imot eventuelle vedtak og ber om protokolltilførsel. I de mest alvorlige tilfellene bør en også vurdere å trekke seg fra styret, for å unngå ansvar.

Styreleder er i tillegg særskilt tillagt funksjoner, herunder et alminnelig ansvar for at firmaet drives ansvarlig, og er som oftest mer utsatt for typen risiko som beskrevet.

Selv om en går inn med hensikt om at alt skal gjøres aktsomt og innenfor regelverket bør en likevel vurdere å tegne en styreforsikring, før man går inn i et styre.

For mer om styreansvar, hvordan en kan påberope det som skadelidende mv. ta kontakt på post@aragornfinans.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s