Uncategorized

Har du ikke mottatt posten? – Du kan ha risikoen likevel.

Kravet som stilles til varsler/brev/post vedrørende forsendelse er at det er «betryggende avsendt».

Det er ingen krav om at sendinger gjøres rekommandert. Det ansees som tilstrekkelig å sannsynliggjøre at lovpålagte brev er sendt ved å fremskaffe kopi og logg.

Dette innebærer at du har risiko for postgangen og må ta konsekvensene hvis eksempelvis frister gitt i slike brev ikke overholdes.

Har du videresending av post bærer du også risiko for eventuelle forsinkelser dette medfører.

Det regnes som godt nok å sende brev til en adresse du ha oppgitt.

Hvis du flytter uten å melde adresseendring til den du skylder penger til(kreditor) har inkassoselskap/kreditor oppfylt sine plikter ved å sende brev til adressen du har oppgitt.
Ved rettslige tiltak er det ofte folkeregistrert adresse som benyttes. Folkeregistrert adresse kan alltid benyttes for utsendelse av brev. Ønsker du en at annen adresse benyttes må du opplyse om det. Hvis brev er sendt til folkeregistrert adresse kan du alltid risikere at Namsfogd eksempelvis avholder utleggbegjæringer selv om du ikke skulle ha mottatt varsel.

Du er uavhengig av inkassolovgivningen pliktig til å melde om endring av adresse til folkeregisteret, det er også derfor denne adressen som regel blir benyttet for kontroll av adresse og ved utsending av post.

I sak 209 2014 hos inkassoklagenemnda ble det henvist til Ot prp nr 2 (1987-88) side 57. Her har nemnda referert følgende:
” Departementets forslag innebærer at skyldneren får risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer frem. (…) dette vil kun gjelde dersom varsel er avsendt på en betryggende måte, til en adresse hvor det er god grunn til å regne med å nå skyldneren. Hvis ikke fordringshaveren eller inkassatoren har holdepunkter for at skyldneren kan nås på annen adresse, må det normalt anses tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som skyldneren har oppgitt til fordringshaveren. Er ingen adresse oppgitt, må det normalt anses tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som er registrert av Folkeregisteret.”

Ta gjerne kontakt for spørsmål vedrørende postgang og ansvar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s