Uncategorized

Høyesterettsavgjørelse 21. desember 2017

Utilgjengelige dekningsobjekt og verdier for kreditorene under gjeldsordning – beslagforbud

Sammendrag skrevet av prosederende Advokat Birger Moxness.

Lagmannsretten sluttet seg til tingrettens prinsipielle og faktiske begrunnelse, om gjeldsordningslovens formål i § 1-1, «skyldneren ikke kan kreve opprettholdelse av en gjeldsordning samtidig som han, under henvisning til et beslagforbud, unnlater å medvirke til at mottatt arv benyttes til å betale kreditorene».

Skyldneren var ikke enig i avgjørelsen og anket til Høyesterett, som tok saken til behandling.

Beslagforbudet var bestemt av arvelater (testament) og var gyldig. Rettsvern var etablert (tinglyst) etter reglene.

Skyldner hadde en gjeld til sine kreditorer på ca. 2,5 mill. og arvet under gjeldsordningsperioden penger; ca. 400.000,-.  Beløpet ble overført fra dødsboet direkte til tillitsmann, underlagt Stiftelsetilsynet.  Skyldneren fikk ikke utbetalt pengene til seg og hadde, i saken, således heller ikke rådighet over midlene.

Kreditorene mente imidlertid at arven uansett skulle komme de til gode, fordi skyldner vesentlig hadde fått forbedret sin økonomiske stilling.   Noe annet ville være en «grov krenkelse av gjeldsordningen».  Skyldner kunne ikke nekte å gå med på en endring av gjeldsordningen som resulterte i hel eller delvis utbetaling av de beslagfrie midlene til kreditorene.  Underrettspraksis og juridisk teori syntes å være på kreditorenes side.

Høyesterett gikk som vanlig svært systematisk til verks, ved først en gjennomgang av dekningslovens regler om beslagforbud, §§ 3-1 og 3-2, rettsvernreglene (tinglysning) § 3-3, samt tillitsmannens restriktive oppgaver § 3-4 og utbetalingsreglene, § 3-7, sammenholdt med § 3-5.

Sentralt var at det ikke var noen holdepunkter for at reglene om beslagforbud kommer i noen annen stilling der en skyldner er underlagt frivillig eller tvungen gjeldsordning.  For tilfelle ville dette resultert i at beslagforbud ble en «nullitet i gjeldsordningstilfeller».  Det må være konsekvens og sammenheng i rettssystemet slik at ordningen gjelder både innenfor og utenfor gjeldsordningene.

Les hele avgjørelsen her.

Ta kontakt med Aragorn Finans AS eller Advokat Birger Moxness ved spørsmål om avgjørelsen, argumentasjon eller generelt om gjeldsordning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s