Uncategorized

Fremtidens forbruker er grønn, smart og digital

– skriver Stortinget i Meld. St. 25 (2018–2019).

I en nyhetsmelding av 07.06.19 skriver regjeringa.no om hvordan regjeringen vil legge til rette for smartere og mer bærekraftige forbrukervalg.

I stortingsmeldingen del 4 foreslår også regjeringen tiltak for å dempe den voksende forbrukergjelden og en strategi for å styrke økonomiforståelsen i befolkningen.

I kapittel 11 nevnes økning i forbrukslån og at finanstilsynet har avdekket manglende gode rutiner og prosesser for kontroll av betalingsevne hos en rekke banker.

Videre påpekes inkassoinnkrevingen og at skyldner skal vernes mot urimelig eller urettmessig inkassopågang.

Det vises til utfordringer i gjeldsordningsloven og undersøkelse fra SIFO hvor 39 % etter endt gjeldsordningsperiode på nytt har pådratt seg nye betalingsproblemer innen 1,5 – 2,5 år.

Blant tiltakene er det gjennomgang av lovgivningen, vurdering av rentetak og at det skal legges press på offentlige hjelpesentre, herunder økonomisk rådgivning fra Nav.

Les hele meldingen her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s